Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Ze hebben er zin in en zijn klaar voor een mooie loopbaan!

Ze hebben er zin in en zijn klaar voor een mooie loopbaan!

Juli = diplomamaand. Collega Patrick van Wijnen maakte dit filmpje van de diplomering van onze logistiek supervisors. Watch out world! Ze hebben er zin in en zijn klaar voor een mooie loopbaan!

Bản dịch : Tháng = Diplomamaand. Andiru Patrick của rượu vang đã làm video này về chứng nhận của giám sát hậu cần của chúng tôi. Hãy cẩn thận với thế giới! Họ đang mong chờ nó và đã sẵn sàng cho một sự nghiệp tốt đẹp!

#STCGROUP