Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Brochure

Brochure

Trên cơ sở đó, các hệ thống mô phỏng hiện đại và tiên tiến nhất như: HỆ THỐNG MÔ PHỎNG CHUỖI VẬN TẢI ®, HỆ THỐNG MÔ PHỎNG LOGISTICS TẠI CẢNG® và HỆ THỐNG MÔ PHỎNG QUẢN LÝ RỦI RO® đã được trang bị tại trung tâm. Hệ thống trên được lắp đặt tại một phòng học lớn với nhiều khu vực chức năng.