Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẢNG BIỂN

Mục tiêu:

  • Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức nghiệp vụ thực tế và chuyên sâu về hoạt động quản lý khai thác cảng và nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với sản lượng xuất nhập tăng trưởng đều qua các năm.

Đối tượng tham gia:

  • Khóa học áp dụng cho các nhà quản lý các cấp, các trưởng bộ phận đang làm trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng.

Nội dung khóa học:

Module Nội dung khóa học
Module 1:

Đại cương về logistics và dịch vụ logistics

1. Đại cương về logistics

1.1 Khái niệm logistics
1.2 Mục đích của logistics
1.3 Hạ tầng của logistics
1.4 Chức năng của logistics
1.5 Phân loại logistics
1.6 Logistics và Supply chain

2. Dịch vụ  Logistics

2.1 Khái niệm dịch vụ logistics
2.2 Đặc điểm của dịch vụ logistics .

2.3 Phân loại các nhà cung cấp dịch vụ Logistics .

Phần này sẽ giảng nếu các học viên chưa học lớp Tổng quan logistics

Module 2:

Cảng biển trong toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và cơ chế quản lý nhà nước

1.Khái niệm vai trò chức năng và đặc điểm hoạt động của Cảng biển.

1.1Khái niệm cảng biển

1.2 Vai trò và chức năng của cảng biển

1.3 Đặc điểm hoạt động của cảng biển

2.Toàn cầu hóa và tác động đến phát triển cảng biển

2.1 Toàn cầu hóa sản phẩm và vận tải

2.2 Xu hướng container hóa và sự phát triển vận tải container, cảng container.

2.3 Vận tải đa phương thức và vai trò của cảng trong vận tải đa phương thức

2.4 Cảng biển trong chuỗi cung ứng toàn cầu

2.4.1 Các thế hệ cảng biển và sự phát triển từ cảng xếp dỡ đến cảng dịch vụ Logistics .

2.4.2 Mở rộng miền hậu phương của cảng biển và kết nối với miền hậu phương

2.4.3 Kết nối giữa cảng khu vực địa phương (Spoke Port) và cảng trung chuyển (Hub port)

2.4.4 Cảng biển và tuyến vận tải thẳng đến cảng đến .                                                                              

3.Quản lý nhà nước về cảng biển và xu hướng hình thành chính quyền cảng biển

3.1 Quản lý nhà nước về cảng biển hiện nay

3.2 Sự hình thành các trung tâm dịch vụ logistics gắn liền với cảng biển

3.3 Xu hướng chuyển đổi mô hình quản lý nhà nước cảng biển trước đây sang mô hình chính  quyền cảng biển –kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển (Nhật , các nước ở châu Âu , Hoa kỳ )

Module 3:

Cảng Logistics

1. Khái niệm Cảng Logistics

2. Nguyên nhân hình thành Cảng Logistics

3. Phân biệt giữa Cảng Logistics , Cảng mở , cảng tự do và Logistics cảng .

4. Những hoạt động chính của một cảng logistics

4.1Những dịch vụ cho các hãng tàu ( Trung chuyển , Đại lý tàu biển , lai dắt , cung ứng tàu biển…)  

4.2 Dịch vụ cho các chủ hàng :

4.2.1Dịch vụ vận tải/vận tải đa phương thức

4.2.2Dịch vụ trung chuyển hàng hóa

4.2.3 Dịch vụ thông quan

4.2.4 Dịch vụ logistics tạo giá trị gia tăng của trung tâm logistics trong khu vực Cảng

4.2.5 Dịch vụ  Đại lý của trung tâm logistics Cảng / quan hệ đại lý –Đặc điểm , quy trình và tác

nghiệp

4.2.6 Dịch vụ Giao nhận hàng hóa , gom hàng , bán cước và hoạt động đại lý.

4.2.7 Những dịch vụ khác

4.3 Mô hình tổ chức Cảng logistics –thuận lợi &khó khăn trong tiến trình thực hiện    

Kinh nghiệm từ SNP  

4.3.1 Những xung đột trong phát triển dịch vụ Giao nhận hàng hóa , gom hàng , bán cước giữa công ty  logistics của Tổng công tty SNP và các công ty thành viên –Hướng giải quyết

4.3.2 Phát triển mảng đại lý tòan cầu  cho SNP Logistics

5.Đánh giá và phòng ngừa rủi ro.

Module 4

Logistics cảng

1.Khái niệm Logistics Cảng

2.Mục tiêu của Logistics Cảng .

3.Các hệ thống của Cảng biển và tối ưu hóa từng hệ thống .

4.Tối ưu hóa Cảng biển như một hệ thống tổng thể.

5.Những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động logistics Cảng .

6.Yếu tố thành công và hợp tác cảng hiệu quả

Module 5:

Marketing cảng biển

1.Tổng quan lý thuyết về Marketing

2.Tổng quan lý thuyết về marketing dịch vụ logistics.

3.Marketing cảng biển và sự mở rộng khái niệm marketing cảng biển trong ngành công nghiệp Cảng biển dưới tác động của toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng toàn cầu .

3.1 Khái niệm Marketing Cảng biển

3.2 Khách hàng của Cảng biển trước đây và hiện nay

3.3 Những áp lực của khách hàng cảng biển lên hoạt động cảng biển trong toàn cầu hóa

3.4 Phân tích nhiệm vụ và chức năng của marketing Cảng biển (Vị trí và vai trò đặc điểm của Cảng logistics, phân tích chiến lược marketing Cảng logistics trong môi trường chuỗi cung ứng toàn cầu).

4.Nội dung cơ bản của marketing cảng biển

4.1Thu thập phân tích thông tin để định vị Cảng trong môi trường thương mại công nghiệp toàn cầu

4.2Xác định nội dung chính của chiến lược marketing cảng biển

4.3Lựa chọn các công cụ marketing thích hợp(4P &7P): Chính sách giá , chính sách sản phẩm dịch vụ quản trị và chăm sóc khách hàng Cảng biển (Hãng tàu, chủ hàng, freight Forwarder, 3PL… )

4.4Thực hiện các hoạt động marketing hiệu quả hướng tới khách hàng trên cơ sở quản trị logistics Cảng.

4.4.1Chỉ dẫn, đánh giá các hoạt động marketing .

4.4.2Chiến lược truyền thông marketing Cảng biển

Các công cụ xúc tiến marketing cho Cảng biển :Quảng cáo, giao dịch trực tiếp qua  Email , triển lãm quốc tế, tổ chức lễ cảng biển, đại diện Cảng biển , hội nghị hội thảo chuyên đề …

4.4.3 Kinh nghiệm về Chinh sách marketing của một số Cảng biển .

4.4.4Marketing của Cảng biển Việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế .

Module 6

Chiến lược phát triển dịch vụ , tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của khách hàng cảng

1.Chiến lược phát triển dịch vụ .

1.1 Khái niệm chiến lược

1.2Cơ sở chọn lựa và phát triển chiến lược dịch vụ Cảng biển

1.3 Chọn lựa chiến lược dịch vụ Cảng biển (ví dụ Tân cảng –cát lái )

2.Tổng quan lý thuyết về đánh giá chất lượng dịch vụ logistics và sự hài lòng của khách hàng

2.1 Khái niệm về dịch vụ

2.2 Khái niệm Chất lượng dịch vụ

2.3 Mô hình đánh giá chất lượng dịch

2.3.1  Mô hình SERVQUAL

2.3.2   Mô hình các khoảng cách của chất lượng dịch vụ

2.3.3   Mô hình đánh giá và ra quyết định trên cơ sở  “ tầm quan trọng”  và mức độ thỏa mãn”

2.3.3.1 Mô hình đánh giá thỏa mãn khách hàng

2.3.3.2 Mô hình đánh giá tầm quan trọng của yêu cầu

2.3.3.3 Ma Trận đánh giá mức độ thỏa mãn và tầm quan trọng

2.4 Định nghĩa sự hài lòng khách hàng và tại sao phải làm hài lòng khách hàng

2.4.1  Định nghĩa sự hài lòng khách hàng

2.4.2  Tại sao phải làm hài lòng khách hàng

2.4.3  Sự cần thiết của đo lường nhu cầu và thỏa mãn khách hàng        .

2.4.4  Các phương pháp Điều tra đo lường theo dõi đánh giá sự hài lòng của khách hàng

-Phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ .

-Mô hình đo lường thỏa mãn khách hàng trong dịch vụ

2.4.5 Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá

+Độ Tin cậy

+Khả năng đáp ứng

+ Độ chuyên nghiệp

+Thái Độ Phục Vụ

+ Cơ Sở Vật Chất

+ Giá và phí dịch vụ

+ Đánh giá chung về hài lòng

Module 7

Thống kê, đo lường hiệu quả hoạt động của cảng biển

1.Sự cần thiết của đo lường và đánh giá hiệu quả của Cảng biển .

2.Cấu trúc vận hành và chi phí của nhà vận tải biển /khách hàng khác của cảng biển

3.Cấu trúc vận hành và chi phí Cảng biển.

4.Thước đo vận hành khai thác Cảng biển

5.Các thước đo về chi phí Cảng biển

6.Các thước đo về hiệu quả đầu tư khai thác vận hành cảng biển.

7.Các giải pháp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác cảng biển.

Module 8

Đánh giá năng lực cạnh tranh của cảng biển 

1.Cảng biển và lợi thế cạnh tranh của quốc gia trong thương mại toàn cầu .

2.Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Cảng biển và cách phân nhóm

3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và phương pháp lượng hóa các chỉ tiêu

4. Mô hình đánh giá khả năng cạnh tranh của Cảng biển -Phương pháp tính toán các nhân tố và đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của Cảng biển .

5.Điển cứu : Đánh giá năng lực cạnh tranh của các cảng chính ở Trung quốc và Hàn quốc.

6.Ứng dụng Benchmarking để nâng cao năng lực cạnh tranh

7.Đánh giá Tình hình cạnh tranh & năng lực Cạnh tranh của một số cảng chính ở Việt Nam

Module 9

Xây dựng thương hiệu cảng biển

1.Thương Hiệu là tài sản và là vũ khí để cạnh tranh

2.Thương hiệu và nhãn hiệu

3.Thương hiệu công ty

4.Xây dựng thương hiệu

5.Bản sắc và định vị thương hiệu

Thời lượng: 68 giờ

Giảng viên:

  • Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực cảng biển & logistics.

Ngôn ngữ giảng dạy:

  • Ngôn ngữ giảng dạy có thể bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Tài liệu học tập:

  • Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

Chứng chỉ:

  • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học.

Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

  • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
  • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.tancang-stc.vn (website), www.facebook.com/tancang.stc (facebook) hoặc liên hệ trực tiếp:
TANCANG-STC
☎️(+84) 837 422 771 Hotline: 0903 725 338
📧training@tancang-stc.vn
Web: tancang-stc.vn
Youtube: Tan Cang STC
Xin chân thành cảm ơn!